Privacyverklaring


Heesen-ICA BV 's-Hertogenbosch.


Bevoegde autoriteit inzake de privacywetgeving is:


• Verzamelen van algemene informatie.


Wanneer u toegang krijgt tot onze website wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (server-logfiles) bevatten het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetserviceprovider, e.d. Het gaat hierbij uitsluitend om informatie die geen nadere details over uw persoon bevat. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde inhoud van webpagina's correct weer te geven en zijn bij gebruik van het internet verplicht. Anonieme informatie van deze aard wordt door ons statistisch geanalyseerd om onze internetaanwezigheid en de achterliggende techniek te optimaliseren.


• Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken als Heesen-ICA BV 's-Hertogenbosch.


 • Functionele en analytische cookies.


 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

• Gebruik functionele cookies.


 • Om te onthouden of iemand de cookiemelding heeft weggeklikt/verborgen.
 • Op het contact-formulier als onderdeel van anti-spam maatregelen.

• Gebruik analytische cookies.


Om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers en hun gedrag. We maken hierbij gebruik van Google Analytics.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


• Leveren van diensten tegen betaling.


Voor de levering van diensten tegen betaling worden bijkomende gegevens gevraagd, zoals bv. betalingsgegevens.


• SSL-encryptie.


Om de veiligheid van uw gegevens bij de overdracht te garanderen, gebruiken wij versleutelingsmethoden (bv. SSL) via HTTPS die overeenstemmen met de huidige stand van de techniek.


• Contact.


Als u via e-mail of via het contactformulier met ons contact opneemt, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen om uw aanvraag te bewerken en voor mogelijke aansluitende vragen.


• Het wissen of blokkeren van gegevens.


Wij houden ons aan het beginsel van een zo beperkt mogelijke gegevensopslag. Wij slaan uw persoonsgegevens daarom slechts op tot we de hier genoemde doelstellingen hebben bereikt of zoals de wetgever de verschillende bewaringstermijnen heeft geregeld. Nadat elke doelstelling is bereikt of deze termijnen zijn vervallen worden de overeenkomstige gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.


• Gebruik van Google Analytics.


Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics gebruikt zgn. "Cookies", i.e. tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van de manier waarop u de website gebruikt. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe aan een server van Google in de VS overgemaakt en daar opgeslagen. Omwille van de activering van de IP-anonimisering op deze websites, wordt uw IP-adres door Google in de EU-lidstaten of de andere verdragstaten van de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgemaakt en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten die met het gebruik van de website en het internet tegenover de exploitant van de website verbonden zijn, op te maken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgemaakte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt de opslag van de cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware; wij wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt daarenboven het overmaken van de door de cookie verzamelde en de met betrekking tot uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-plug-in in de volgende link te downloaden en te installeren: Browser-Add-on voor de deactivering van Google Analytics.

Bovenop of als alternatief voor de browser-add-on kunt u het tracken door Google Analytics op onze pagina's stopzetten door op deze link te klikken. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Zo wordt voorkomen dat Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst informatie vergaart zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.


• Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts).


Om onze inhoud browseroverstijgend correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken wij op deze website scriptbibliotheken en schriftbibliotheken, zoals bv. Google Webfonts https://www.google.com/webfonts/

Google Webfonts wordt in het cache van uw browser opgeslagen om meervoudig laden te voorkomen. Als de browser Google Webfonts niet ondersteunt of de toegang verhindert, wordt de inhoud in een standaardlettertype weergegeven.

Het oproepen van scriptbibliotheken of schriftbibliotheken activeert automatisch een verbinding met de exploitant van de bibliotheek. Daarbij is het theoretisch mogelijk - op dit moment echter onduidelijk of en evt. waarom - de exploitant van de overeenkomstige bibliotheken gegevens verzamelt.

De privacyrichtlijn van de bibliotheekexploitant Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/


• Ingesloten YouTube video's.


Op enkele van onze website integreren we ook YouTube-video's. Exploitanten van de overeenkomstige plug-ins is YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt aan YouTube meegedeeld, welke pagina's u bezoekt. Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag aan uw persoon toewijzen. Dit voorkomt u door vooraf uit uw YouTube-account uit te loggen.

Als een YouTube-account wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie over het gebruiksgedrag verzamelen.

Wie het opslaan van cookies voor het Google-Ad-programma heeft gedeactiveerd, moet ook bij het bekijken van YouTube-video's niet met zulke cookies rekening houden. YouTube slaat ook in andere cookies niet-persoonsgebonden gebruikersinformatie op. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie met betrekking tot de privacy bij "YouTube" vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


• Uw rechten inzake informatie, kennisgeving, blokkeren, wissen en herroepen • U heeft het recht om op elk moment informatie met betrekking tot uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen. U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, blokkeren of, afgezien van de voorgeschreven gegevensopslag voor de zakelijke afhandeling, te wissen. Wendt u zich daartoe tot onze privacy officer. U vindt de contactgegevens helemaal onderaan.


Opdat een blokkering van gegevens op elk moment kan worden overwogen, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een intrekkingsbestand worden bewaard. U kunt ook verlangen dat gegevens worden gewist, voor zoverre er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat. Voor zoverre een dergelijke verplichting bestaat, blokkeren wij naar wens uw gegevens.


U kunt wijzigingen doorvoeren of de toestemming herroepen door een overeenkomstige mededeling voor de toekomst, over te maken.


• Wijziging van onze privacybepalingen.


Wij houden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen zodat zij steeds overeenstemt met de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze prestaties in de privacyverklaring om te zetten, bv. bij het invoeren van nieuwe diensten. De nieuwe privacyverklaring geldt dan voor uw nieuwe bezoek.


• Vragen aan de privacy officer. 


Wanneer u vragen inzake privacy hebt, schrijft u ons een e-mail of wendt u zich rechtstreeks tot onze privacy officer:


De privacyverklaring werd met de Privacyverklaringsgenerator van activeMind AG opgemaakt.


AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat is de AVG?.


 • De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese privacywetgeving, die op 25 mei 2018 is ingegaan.
 • Deze nieuwe wetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt nu niet meer.
 • In het engels heet de AVG de General Data Protection Regulation (GDPR).

Voor wie geldt het?.


 • Deze verordening geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, en binnen de Europese Unie gevestigd zijn.
 • Vrijwel alle organisaties verwerken persoonsgegevens, en hebben dus met deze wetgeving te maken.

Wat verandert er?.


 • De AVG zorgt onder meer voor:
 • Versterking en uitbreiding van privacyrechten.
 • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties.
 • Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Regelgeving in het kort.


 • In het kort houdt de regelgeving o.a. het volgende in:
 • Persoonsgegevens mogen enkel verwerkt worden wanneer er een goede reden (wettelijke grondslag) bestaat voor het verwerken ervan.
 • De persoonsgegevens mogen enkel verwerkt worden voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
 • De betrokkene heeft vooraf toestemming gegeven voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens voor dat specifieke doel.
 • De persoonsgegevens zijn beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen.
 • Recht om vergeten te worden: wanneer een persoon hierom verzoekt, dienen – onder bepaalde voorwaarden – diens gegevens uit alle systemen verwijderd te worden.
 • Aanhouden van de beginselen "privacy by default" en "privacy by design": dit houdt in dat er standaard niet meer gegevens worden gevraagd en opgeslagen dan noodzakelijk.
 • Recht op informatie: de betrokkenen dienen vooraf helder geïnformeerd te worden over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt.
 • Documentatieplicht: het bijhouden van een register van alle verwerkingsactiviteiten.
 • Er dient een verwerkersovereenkomst afgesloten te worden met alle betrokken partijen.
 • Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

heesen-ica-logo

• Met elkaar samenwerken is al meer als 50 jaar het succes van Heesen-ICA BV 's-Hertogenbosch •